O projekcie

- lowe.jpg

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Biecz powstał w ramach umowy grantowej zawartej przez Gminę Biecz z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa, która w partnerstwie z Powiatem Gorlickim, Gminą Wielka Wieś i Miastem Rawa Mazowiecka realizuje innowacyjny projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2”, POWR.02.14.00-00-1007/19 finansowanego ze środków Funduszy Europejskich i krajowych poprzez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Nasza Gmina to 1 z 20 Ambasadorów ośrodków LOWE w Polsce.

Dofinansowanie projektu z UE: 5 183 227,33 zł 

Kwota uzyskanego grantu: 250 000 zł

- 2.png

LOWE i jego misja: 

Głównym celem LOWE jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych Gminy Biecz na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę do uczenia się przez całe życie. Kompetencji przydatnych do poruszania się na rynku pracy, do rozwoju osobistego i społeczności lokalnej. Do tej roli wybrano Szkołę Podstawową nr 1 im. bpa Marcina Kromera w Bieczu. To modelowe przedsięwzięcie społeczno-edukacyjne, które jeszcze bardziej przyczynia się do wzrostu znaczenia i roli szkoły w środowisku lokalnym. 

LOWE dla kogo? 

 •  mieszkańców Gminy Biecz powyżej 45+, 
 •  emerytów, rodziców, dziadków, 
 •  osób związanych z rolnictwem, 
 •  członków stowarzyszeń, KG W i OSP, 
 •  mieszkańców innych gmin, 

w szczególności osób: 

 • z niskim poziomem wykształcenia lub wykształceniem wymagającym aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne zdobyte w dalszej przeszłości), 
 • przejawiających brak aktywności zawodowej i społecznej, w tym osób związanych wyłącznie z rolnictwem; 
 • bezrobotnych, zwłaszcza długotrwale; 
 • uzależnionych od form pomocy społecznej i wsparcia rodziny; -osamotnionych; 
 • starszych, przejawiających brak form wsparcia edukacyjnego, społecznego i integracyjnego; 
 • nie pracujących, nie uczących się, bez doświadczenia zawodowego; 
 • pracujących chcących podwyższyć swoje kompetencje ważne w poszukiwaniu lepszej pracy lub poprawy swojej pozycji w miejscu pracy. 
- 3.png

Drogi Mieszkańcu Gminy Biecz ! Jesteś dla nas WAŻNY !
W ramach LOWE przygotowaliśmy dla Ciebie indywidualny pakiet edukacyjny. 

Utworzony Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) przy Szkole Podstawowej im. bpa Marcina Kromera w Bieczu kładzie wyraźny akcent na dostępność usług edukacyjnych i stwarzanie szans uczenia się osób dorosłych mających trudności w dostępie do uczenia się, w tym szczególnie osób z niepełnosprawnościami, tak by mogły stać się jedną z grup docelowych LOWE.

Burmistrz Biecza serdecznie zaprasza i zachęca wszystkich zainteresowanych ofertą do zgłoszenia się do projektu.

Do pobrania:

Model funkcjonowania LOWE

Skip to content